CP ADVIES

terug naar vorige paginaprint pagina

Portfolio

Projectmanagement Maaslijn, Provincie Limburg

Projectmanagement Maaslijn

CITYPLANNING ADVIES BV voert samen met de Provincie Limburg en ProRail het projectmanagement uit voor de Maaslijn. De Maaslijn is de spoorlijn Roermond-Venlo-Nijmegen, waarop met dieseltreinen wordt gereden. Momenteel is dit een van de drukste regionale spoorlijnen van Nederland. Om de capaciteitsproblemen op te lossen en een betrouwbaar openbaar-vervoersproduct aan te bieden, wordt de Maaslijn in 2020 geëlektrificeerd, vindt spoorverdubbeling plaats en wordt de frequentie en snelheid van de treindiensten verhoogd. Partners van de Maaslijn zijn de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, ministerie Infrastructuur & Milieu en ProRail, waarbij Arriva de vervoerder is.
terug naar boven

Omgevingsmanager Buitenring Parkstad Limburg, Aannemerscombinatie Buitenring Parkstad Limburg 

omgevingmanagement mon vervat

CITYPLANNING ADVIES BV levert regelmatig een interim-manager voor leidinggevende functies. Zo ook voor de functie van omgevingsmanager voor een van de grootste wegenbouwprojecten in Limburg. Vanuit de functie wordt o.a. geregeld dat op tijd kabels en leidingen zijn verlegd, beschermde flora en fauna zijn verplaatst, de benodigde vergunningenprocedures zijn doorlopen, verkeersmaatregelen zijn getroffen en de communicatie met omwonenden en bedrijven goed verloopt. 
terug naar boven

Projectmanagement ontwikkeling TrafficPort Venlo, TPOG BV

Traffic Port Maasbree-Venlo

Op de zichtlocatie langs de A67 bij Venlo ligt het nieuw ontwikkelde vliegveld annex bedrijventerrein  ‘TrafficPort Venlo’ (20 ha). CITYPLANNING ADVIES BV heeft voor projectontwikkelaar TPOG BV de vestigingslocatie bepaald, de locatieonderzoeken verricht, het besluitvormingsproces begeleid tussen vier gemeenten, Provincie en Rijk, het bestemmingsplan opgesteld, de benodigde vergunningen geregeld en de juridische begeleiding georganiseerd. Het resultaat: het vliegveld is in 2009 aangelegd en het terrein daaromheen wordt thans verder doorontwikkeld als bedrijventerrein. CITYPLANNING ADVIES BV is hiervoor de ‘huisadviseur’ van TPOG BV.
terug naar boven

Strategische Toekomstvisie, gemeente Stein

toekomstvisie Stein

CITYPLANNING ADVIES BV heeft  voor de gemeente Stein een strategische toekomstvisie ontwikkeld: “Het Stein van morgen”. Dit is gebeurd door middel van een breed opgezet interactief planproces, waarbij politiek, burgers en maatschappelijke instanties zijn betrokken, zowel op lokaal als regionaal niveau. Daartoe is een interactieve website gelanceerd: www.hetsteinvanmorgen.nl. Daarop zijn de aanpak en de resultaten terug te vinden.
Dankzij de gekozen aanpak van CITYPLANNING ADVIES BV is de strategische toekomstvisie unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Daarmee is bereikt dat de gemeente een overkoepelende lange termijnvisie heeft; een nieuw afwegingskader voor toekomstige beleidskeuzes, prioriteitsstellingen en samenwerkingsrelaties.
terug naar boven

Interim-management, Sittard-Geleen, Weert,  provincie Limburg

Ruimtelijke Ontwikkeling

CITYPLANNING ADVIES BV levert regelmatig een interim-manager voor de functie als afdelingshoofd of projectmanager. Dit gebeurt op detacheringsbasis, bij organisaties waar leidinggevende functies tijdelijk vacant zijn. Zo heeft CITYPLANNING ADVIES BV de interim-manager geleverd voor de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Sittard-Geleen en voor de afdeling Planrealisatie van de gemeente Weert. Voor de provincie Limburg is tijdelijk de projectmanagersfunctie ingevuld van een grootschalig infrastructureel project.
terug naar boven

Omgevingsmanagement groot onderhoud bruggen, Van der Ende Straalwerken BV

Omgevingsmanagement groot onderhoud bruggen

Voor het groot onderhoud aan de onderzijde van twee stalen bruggen in de A2 (Beek) en A76 (Stein) voert  CITYPLANNING ADVIES BV in opdracht van Van der Ende Straalwerken B.V. het omgevingsmanagement uit. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat. Een belangrijk punt van aandacht is de communicatie met de omliggende bedrijven, omwonenden en weggebruikers. Er zijn hiervoor onder andere persberichten en informatiebrieven opgesteld, overleggen gevoerd, presentaties gehouden en een speciale projectwebsite gebouwd, zie www.vanderende.nl/csb
terug naar boven

Faciliteren interactieve bijeenkomsten speelruimtebeleid, gemeente Stein

stein-speelruimtebeleid

Plannen van overheden worden steeds vaker voorbereid in samenwerking met direct belanghebbenden. CITYPLANNING ADVIES BV organiseert en begeleidt interactieve bijeenkomsten met burgers, instellingen en belangengroepen. De kracht van deze bijeenkomsten/werkateliers is dat in een vroegtijdig stadium kennis en creativiteit van direct belanghebbenden actief wordt aangewend bij het opstellen van visies en plannen, bij organisatievraagstukken of locatiekeuzes. Onze aanpak met burgerparticipatie leidt altijd tot een beter plan mét maatschappelijk draagvlak. Recente opdrachtgevers zijn o.a. gemeente Beek en gemeente Stein.
terug naar boven

Ruimtelijke inpassing uitbreidingsplannen, Tuincentrum Daniëls

Tuincentrum Daniels

CITYPLANNING ADVIES BV heeft voor Tuincentrum Daniëls in Vlodrop (gemeente Roerdalen) de basis gelegd voor het Businessplan 2020, gericht op de verdere ontwikkeling en groei van het tuincentrum. Het Businessplan is gebaseerd op marktonderzoek, consumententrends en ontwikkelingen in de retailbranche. Op basis van dit groeiscenario is een uitbreidingsplan ontwikkeld, waarin diverse functies ruimtelijk zijn ingepast in een gebied van ruim 5ha.
terug naar boven

Leefbaarheidsonderzoek naar sluiting basisscholen, gemeente Stein

leefbaarheidsonderzoekenStein

In opdracht van de gemeenteraad van Stein heeft CITYPLANNING ADVIES BV de gevolgen voor de leefbaarheid in beeld gebracht, indien wordt besloten tot sluiting van de bestaande basisscholen in de kernen Berg a/d Maas en Urmond en tot nieuwbouw over te gaan van een vervangende brede school tussen beide kernen in.
Gezien de politiek-bestuurlijke gevoeligheid van dit onderwerp, heeft CITYPLANNING ADVIES BV gekozen voor een aanpak middels een interactief planproces, met directe betrokkenheid van lokale werkgroepen, ouders van leerlingen, verenigingsleven en politieke partijen. Tussenresultaten zijn breed getoetst via diverse burgerpeilingen.
terug naar boven

Klimpark, SnowWorld Landgraaf

Traffic Port Maasbree-Venlo

SnowWorld Landgraaf heeft naast de bestaande skihal een nieuwe zomerattractie gebouwd; het klimpark. Dit is het grootste outdoor klimpark van Europa. CITYPLANNING ADVIES BV heeft voor deze nieuwe attractie de benodigde onderzoeken, vergunningaanvragen en bestemmingsplan geregeld en alle overleggen gevoerd met de bevoegde instanties.
terug naar boven

Bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen, diverse projectontwikkelaars

Nautisch Kwartier Roermond

CITYPLANNING ADVIES BV heeft voor diverse projectontwikkelaars en overheden bestemmingsplannen en  ruimtelijke onderbouwingen opgesteld, bijbehorende milieuonderzoeken uitgevoerd en vergunningaanvragen gedaan. Recent zijn bestemmingsplannen opgesteld voor diverse bouwprojecten in onder andere de gemeenten Venlo, Sittard-Geleen, Landgraaf, Nuth, Stein en Venray. Ruimtelijke onderbouwingen zijn opgesteld in onder andere de gemeenten Roermond, Heerlen, Margraten, Nuth en Voerendaal.
terug naar boven

Woningbouwlocatie Venlo, Projon BV

Traffic Port Maasbree-Venlo

Voor projectontwikkelaar Projon BV is CITYPLANNING ADVIES BV de adviseur geweest voor het opzetten van een nieuwe woningbouwlocatie “De Vaert” in de kern Boekend van de gemeente Venlo. De locatiekeuze, de stedenbouwkundige opzet, de woningbouwprogrammering en het bestemmingsplan zijn mede door CITYPLANNING ADVIES BV tot stand gekomen.
Voor meer informatie zie ook de projectwebsite: www.de-vaert.nl
terug naar boven

Begeleiding veranderingsproces, Rijkswaterstaat

veranderingsprocessen rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat bereid zich organisatorisch voor op het jaar 2012. Werkprocessen gaan veranderen. Rollen, taken en verantwoordelijkheden worden aangepast op de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Dit vernieuwingsproces vergt de komende jaren een andere werkwijze en houding medewerkers. CITYPLANNING ADVIES BV begeleidt de directie van Rijkswaterstaat Limburg in een van drie veranderingsprocessen:  “Wij Bewegen” genoemd. Dit veranderingsproces heeft tot doel de personeelsmobiliteit te vergroten, waardoor de organisatie een kwaliteitssprong kan maken op gebied van kennis, marktgerichtheid, ondernemerschap en resultaatgerichtheid.
terug naar boven

Procesmanagement planvorming Keutelbeek, Beek

Keutelbeek, Beek

CITYPLANNING ADVIES BV voert het project- en procesmanagement uit voor het openmaken van de Keutelbeek in Beek. De gemeente Beek en het Waterschap Roer en Overmaas hebben inmiddels het besluit genomen de (ondergrondse) beek weer boven de grond halen en zichtbaar laten stromen door straten en weilanden.
CITYPLANNING ADVIES BV heeft de open dialoog begeleid en georganiseerd tussen de overheden, burgers, ondernemers en belangengroepen. Door als onafhankelijk intermediair te opereren zijn partijen en meningen bij elkaar gebracht, nieuwe mogelijkheden ontdekt, impasses doorbroken en een breed draagvlak gecreëerd onder de Beekse bevolking. Dit alles in combinatie met een intensief communicatietraject. Zie ook de website www.waterleeftinbeek.nl, inclusief een animatiefilm over het project.
terug naar boven

Procesmanagement ontwikkeling Nautisch Kwartier, Roermond

Nautisch Kwartier Roermond

In opdracht van Maasplassen BV begeleidt CITYPLANNING ADVIES BV het bestemmingsplan en de procedures voor de ontwikkeling van het Nautisch Kwartier op de Noordplas in Roemond. Het Nautisch Kwartier is een grootschalig innovatief bouwproject in de vorm van o.a. drijvende wegen, waterwoningen, recreatie, winkels, hotel en jachthaven. Het ontwerp is van Zeelenberg Architectuur. Het wordt dé nieuwe toeristische trekpleister van Roermond. Bij dit plan zijn behalve de gemeente Roermond, ook de Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en het ministerie van VROM betrokken.
terug naar boven

Proces- en projectmanagement uitbreiding camping De Oude Barrier, Venray

Camping De Oude Barrier in Venray

Camping De Oude Barrier in Venray heeft uitbreidingsruimte nodig, zodat ook de geplande modernisering kan doorgaan. De camping ligt midden in een bosrijk gebied, dat onderdeel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Door het bijhorend natuurbeleid wordt de camping beperkt in haar uitbreidingsplannen. CITYPLANNING ADVIES BV is door de camping ingeschakeld om een oplossing te bereiken, waarbij zowel de natuurbelangen zijn gediend als de economische. Door zich op te stellen als intermediair tussen de camping, de provincie Limburg en de gemeente Venray, is een doorbraak bereikt waarbij zowel winst wordt bereikt voor de natuur als voor de camping. CITYPLANNING ADVIES BV heeft de ruimtelijke procedures begeleid, zoals aanpassing van het bestemmingsplan, aanvraag vergunningen en het natuurcompensatieplan.
terug naar boven

Plan van aanpak A2 Maasbracht - Geleen, Rijkswaterstaat

A2 Maasbracht - Geleen

Rijkswaterstaat is voornemens de A2 tussen Maasbracht en Geleen te verbreden. Oorspronkelijk was de verbreding gepland na 2020. Op verzoek van de regio voert Rijkswaterstaat de verbreding eerder uit. Om de extra kosten van de vervroegde verbreding te kunnen voorfinancieren, wordt voor een bepaalde periode betaald rijden op de verbrede weg ingevoerd. Dit betaalinstrument is in Nederland nog niet eerder ingevoerd.
Voor de verbreding én het betaald rijden dient een aantal wettelijjke procedures te worden doorlopen. CITYPLANNING ADVIES BV heeft voor het projectbureau van Rijkswaterstaat Limburg een plan van aanpak opgesteld, waarin de onderzoeken, procedures, werkprocessen, planning en organisatievorm zijn beschreven.
terug naar boven

Stedenbouwkundige variantenstudie Forellenvijver Maashof, Venlo

Forellenvijver Maashof Venlo

Forellenvijver Maashof maakt een groei door en wil zijn accommodatie uitbreiden. De gemeente Venlo staat in beginsel positief tegenover de uitbreiding, maar heeft enkele bedenkingen tegen de stedenbouwkundige invulling van het plan. Partijen komen er niet uit. CITYPLANNING ADVIES BV heeft op verzoek van Maashof een onafhankelijk advies gegeven. Er is een aantal uitbreidingsvarianten onderzocht, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de belangen van Maashof en de gemeente Venlo. Het voorkeursalternatief van CITYPLANNING ADVIES BV heeft geleid tot een doorbraak in de onderhandelingen.
terug naar boven